Regulamin stopni

I. Egzaminatorzy

 1. Egzaminatorem Polskiej Federacji Kyokushin Karate może zostać osoba, która spełni następujące warunki:
  • jest członkiem PFKK
  • posiada min 3dan
  • otrzymała akceptację Zarządu PFKK

  1. Uprawnienia egzaminatora wydaje Zarząd PFKK na czas określony.
  2. Egzaminator przed przystąpieniem do egzaminowania powinien posiadać pełną listę przystępujących do egzaminu.
  3. Egzaminator po zakończeniu egzaminu zobowiązany jest dostarczyć kompletne rozliczenie egzaminu tzn. protokół egzaminacyjny i rozliczenie finansowe.
  4. Forma i zakres egzaminu zależy od egzaminatora.
  5. Egzaminator związkowy indywidualnie może przeprowadzić egzamin w pełnym zakresie na stopnie szkoleniowe junior oraz na stopnie szkoleniowe senior do 1kyu włącznie.
 2. Komisja egzaminacyjna powinna składać się z min. 3 członków w tym przewodniczącego - głównego egzaminatora oraz członków pełniących funkcję doradczą.
  1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin na wyższe stopnie szkoleniowe senior oraz stopnie mistrzowskie.
  2. Komisja egzaminacyjna prowadząca egzamin na stopnie mistrzowskie dan powinna składać się z najbardziej doświadczonych egzaminatorów posiadaczy najwyższych stopni mistrzowskich. O wyborze takiej Komisji decyduje Zarząd PFKK.
II. Zasady egzaminowania

 1. Protokół egzaminacyjny powinien być sporządzony w min. 2 egzemplarzach gdzie jeden egzemplarz przeznaczony jest dla PFKK a drugi dla egzaminatora. 

  WZÓR:


  POLSKA FEDERACJA KYOKUSHIN KARATE
  Protokół egzaminacyjny na stopnie szkoleniowe kyu junior/senior w Kyokushin Karate

  Organizator: (nazwa klubu)  
    Miejsce: ............    Data: .. / .. / ....
  Lp. Imię Nazwisko Data urodzenia Kyu po egzaminie
  1.        
  2.        
  3.        
  4.        
  5.        
  6.        
  7.        
  8.        
  9.        
  10.        


  Egzaminator: ........................................................................
  lub Komisja w składzie:  Podpis: .................................................  2. Podczas egzaminu praktycznego ocenie podlegają umiejętności techniczne oraz sprawność fizyczna uczestnika egzaminu. Forma przeprowadzenia egzaminu praktycznego zależy od prowadzącego egzamin. 

 3. Egzamin teoretyczny może być przeprowadzony dla osób zdających na min. 2kyu przez Komisję Egzaminacyjną. Forma przeprowadzenia egzaminu teoretycznego zależy od Komisji. Egzamin ten obejmuje wiedzę dotyczącą rozumienia nazewnictwa japońskiego używanego podczas treningów kyokushin oraz wiedzę ogólną na temat karate. 

 4. Opłatę egzaminacyjną ustala zarząd PFKK. W skład opłaty egzaminacyjnej wchodzą:
  • opłata egzaminatora,
  • opłata związkowa,
  • opłata organizatora egzaminu.


 5. Dokumentem stwierdzającym zdanie egzaminu i posiadanie odpowiedniego stopnia uczniowskiego jest certyfikat wydany przez PFKK z kolejnym numerem identyfikacyjnym i podpisem egzaminatora oraz wpis w Budopasie. Osobą odpowiedzialną za wydanie certyfikatu jest Egzaminator.

 6. Dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu i posiadanie odpowiedniego stopnia mistrzowskiego jest certyfikat wydany przez Światową Organizację, z którą współpracuje PFKK oraz wpis w Budopasie dokonany przez Prezesa PFKK. 

III. Stopnie szkoleniowe uczniowskie junior

 1. Stopnie szkoleniowe junior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate do 16 roku życia. 

 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe junior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne. 

 3. System stopni i oznaczenia: stopnie zostały podzielone na dwie części z wyjątkiem 3kyu i pasów brązowych.
  Belka czerwona oznacza stopień junior
  • biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu w tym:
   • 10kyu: 10/1 (jedna belka czerwona), 10/2 (dwie belki czerwone)
   • 9kyu: 9/1 (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona), 9/2 (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu w tym:
   • 8kyu: 8/1 (jedna belka czerwona), 8/2 (dwie belki czerwone)
   • 7kyu: 7/1 (jedna belka żółta + jedna belka czerwona), 7/2 (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu w tym:
   • 6kyu: 6/1 (jedna belka czerwona), 6/2 (dwie belki czerwone)
   • 5kyu: 5/1 (jedna belka zielona + jedna belka czerwona), 5/2 (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu w tym:
   • 4 kyu: 4/1 (jedna belka czerwona), 4/2 (dwie belki czerwone)
   • 3kyu: 3/1 (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu w tym:
   • 2kyu (jedna belka czerwona)
   • 1kyu (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)


 4. Wymogi dodatkowe
  • W momencie ukończenia przez ćwiczącego 16 roku życia automatycznie przechodzi on na system stopni senior. Decyzję zmiany oznaczenia podejmuje prowadzący zajęcia instruktor odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu do 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu do 1kyu. Walki mogą odbywać się jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze. Walki obowiązkowo powinny odbywać się w kaskach na głowę.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie uczniowskie jednocześnie z wykluczeniem stopni 2kyu i 1kyu.
  • Decyzją egzaminatora zdający może być promowany na dwa stopnie za wyjątkowe umiejętności prezentowane podczas egzaminu. 5. Wymagania egzaminacyjne

  BIAŁY PAS 0 KYU - początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne. 

  POMARAŃCZOWY PAS 10/1 i 10/2 KYU
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, zenkutsu-dachi
  2. Uderzenia: pchnięcia (uchi - tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, uraken-shomen-uchi
  3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke
  4. Kopnięcia (keri): hiza-geri, kin-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

  Sprawność fizyczna:
  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 10, wznosy tułowia leżąc x 10, przysiady z wyskokiem x 10, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10


  POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9/1 i 9/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: sanchin-dachi, uchihachiji-dachi, kiba-dachi,
  2. Uderzenia: seiken-ago-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
  3. Bloki: seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: mae-geri, mae-kage,

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi w przód (mae), w tył (sagari), obrót (mawate) z pojedyńczą techniką (tsuki, keri, uke)


  Samoobrona: Zasłony głowy przed uderzeniem z góry, z boku, z przodu 


  Sprawność fizyczna:
  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 15, wznosy tułowia leżąc x 15, przysiady z wyskokiem x 15, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 15


  PAS NIEBIESKI 8/1 i 8/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate
  2. Uderzenia: shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, uraken-shita-uchi
  3. Blok: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
  4. Kopnięcia: mawashi-geri,
  5. Techniki oddychania: nogare-omotte, nogare-gyaku

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w określonych pozycjach np.
   - zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
   - zenkutsu-dachi + sanbon-tsuki
   - zenkutsu-dachi + nihon uke(bloki)
   - zenkutsu-dachi + nihon keri(kopnięcia)
   - kokutsu-dachi + uchi-uke
  2. 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) z pojedynczą techniką: uderzenie lub kopnięcie

  Kata: Taikyoku I, II (liczone na tempa )

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z chwytu za rękę
  2. Pady w przód, w tył, w bok

  Sprawność fizyczna:
  1. Skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

  Kumite: zasady walki jak dla juniorów - Ju-kumite 3 x 45s. 

  PAS NIEBIESKI Z ŻÓŁTĄ BELKĄ 7/1 i 7/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: nekoashi-dachi, tsuruashi-dachi
  2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi, Tettsui-oroshi-uchi, tettsui-gammen-uchi (komi-kame), tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi
  3. Bloki: shuto-mawashi-uke, seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: kansetsu-geri, yoko-geri, yoko-kage
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke - mae-ni, sagari, mawate
  2. Unsoku oi-ashi, okuri-ashi w kumite-no-kamae (pozycja walki): z pojedynczymi technikami ręcznymi i nożnymi

  Kata: Taikyoku III, Pinian I (liczone na tempa)

  Sprawność fizyczna:
  1. Skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z duszenia z przodu i tyłu

  Kumite - zasady walki jak dla juniorów - Ju-kumite 5 x 45s.


  PAS ŻÓŁTY 6/1 i 6/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
  2. Uderzenia: nukite, shotei, koken-uchi, seiken-kagi-uchi, morote-tsuki
  3. Bloki: morote-uke, mae-mawashi-uke
  4. Kopnięcia: uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage, ushiro-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Zenkutsu-dachi poruszanie: mae-ni, sagari, ura, kaiten z technikami tsuki i uke
  2. Zenkutsu-dachi - kopnięcie + tsuki
  3. Zenkutsu-dachi - uke + gyaku-tsuki
  4. Zenkutsu-dachi - enkai gyaku-zuki

  Kata: Pinian II (liczone na tempa)

  Sprawność fizyczna:
  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z chwytu za gi

  Kumite: Ju-kumite 5 x 60s.


  PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5/1 i 5/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Uderzenia: Hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
  2. Bloki: juji-uke, haito-uke, hiji-uke
  3. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, uchi-mawashi-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
  2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

  Kata: Pinian III (liczone na tempa)

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z obchwytu tyłem

  Sprawność fizyczna:
  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

  Kumite: Ju-kumite 5x 60s.


  PAS ZIELONY 4/1 i 4/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi
  2. Bloki: koken-uke, shotei-uke
  3. Kopnięcia: ushiro-mawashi-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
  2. Łączenie kilku pozycji z technikami np
   - kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
   - zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

  Kata: Pinian IV (wykonane samodzielnie) 
  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z obchwytu przodem

  Sprawność fizyczna:
  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 25

  Kumite: Ju-kumite 6 x 60s.


  PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik

  Kata: Gekisai Sho (liczone na tempa)

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z duszenia

  Sprawność fizyczna:
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 30

  Kumite: Ju-kumite 7 x 60s.


  PAS BRĄZOWY 2/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
  2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

  Kata: Gekisai Sho (wykonanie samodzielne)


  Sprawność fizyczna:
  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 40

  Kumite: Ju-kumite 8 x 60s.


  PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie

  Kata: Pinan V (wykonanie samodzielne)
  Sprawność fizyczna:
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 40
IV. Stopnie szkoleniowe uczniowskie senior

 1. Stopnie szkoleniowe senior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate od 16 roku życia. 

 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne. 

 3. System stopni i oznaczeń: zgodny ze światowymi oznaczeniami
  • biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu (jedna niebieska belka)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu (jedna żółta belka)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu (jedna zielona belka)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu (jedna brązowa belka)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu (jedna czarna belka)


 4. Wymogi dodatkowe
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu - 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 8kyu - 1kyu. Walki egzaminacyjne mogą odbywać się w pełnym kontakcie w zabezpieczeniu w odpowiednie ochraniacze. Osoby niepełnoletnie walki egzaminacyjne mogą odbywać jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze, obowiązkowy kask na głowę.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie z wyjątkiem egzaminu na stopnie 2kyu i 1kyu.
  • Decyzją komisji egzaminacyjnej zdający może być promowany na dwa stopnie za wyjątkowe umiejętności prezentowane podczas egzaminu.Wymagania egzaminacyjne 

BIAŁY PAS 0 KYU - początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne. 

POMARAŃCZOWY PAS 10 KYU 

Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
 1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, uchihachiji-dachi, sanchin-dachi, zenkutsu-dachi
 2. Uderzenia - pchnięcia (uchi - tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, seiken-ago-uchi, uraken-shomen-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
 3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai
 4. Kopnięcia (keri): mae-kage, hiza-geri, kin-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

    Ido-geiko: (poruszanie)
 1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

Sprawność fizyczna:
 1. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa

Samoobrona: Zasłony głowy przed uderzeniem z góry, z boku, z przodu
 

Kumite:
 • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom - ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie


POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
 1. Pozycje: kiba-dachi, shiko-dachi, tsuruashi-dachi
 2. Uderzenia: seiken-kagi-tsuki, uraken-mawashi-uchi, uraken-shita-uchi
 3. Bloki: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
 4. Kopnięcia: mae-geri, mawashi-geri, uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage

    Ido-geiko: (poruszanie)
 1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

Sprawność fizyczna:
 1. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa

Samoobrona: Pady w przód, w tył, w bok 

Kumite:
 • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom - ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie


PAS NIEBIESKI 8 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
 1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate, tsuru-ashi-dachi
 2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi
 3. Blok: seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
 4. Kopnięcia: yoko-kage, yoko-geri, kansetsu-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): nogare-omote, nogare-gyaku

    Ido-geiko: (poruszanie)
 1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w zenkutsu-dachi. np.: 
  - Zenkutsu-dachi + nihon-tsuki 
  - Zenkutsu-dachi + sanbun-tsuki 
  - Zenkutsu-dachi + nihon uke 
  - Zenkutsu-dachi + uke + gyaku-tsuki 
  - Zenkutsu-dachi + mae-geri + gyaku-tsuki
 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

Kata: Taikyoku I, II (wykonane na tempa)

Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za rękę 

Kumite:
 1. Ju-kumite 3 x 60s


PAS NIEBIESKI Z ZÓŁTĄ BELKĄ 7 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
 1. Pozycje: neko-ashi-dachi
 2. Uderzenia: tettsui, nukite, shotei
 3. Bloki: mae-mawashi-uke, shuto-mawashi-uke
 4. Kopnięcia: ushiro-geri
 5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

    Ido-geiko: (poruszanie)
 1. Sanchin-dachi - poruszanie w przód, w tył, obroty + techniki ręczne np; gyaku-tsuki
 2. Kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate + shuto-mawashi-uke
 3. Kombinacje w zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi typu: blok + gyaku-tsuki, kopniecie + gyaku-tsuki
 4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

Kata: Taikyoku III, Pinian I

Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za obie ręce 

Kumite:
 • Ju-kumite 5 x 60s


PAS ŻÓŁTY 6 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
 1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
 2. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi, morote-tsuki
 3. Bloki: koken-uke, haito-uke, juji-uke, morote-uke
 4. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri

    Ido-geiko: (poruszanie)
 1. Zenkutsu-dachi - Enkai gyaku-zuki
 2. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z technikami
 3. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke + gyaku-tsuki
 4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

Kata: Pinian II

Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 25

Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za gi 

Kumite: Ju-kumite 6 x 60s 


PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
 1. Uderzenia: hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
 2. Bloki: hiji-uke
 3. Kopnięcia: kakato-otoshi


    Ido-geiko: (poruszanie)
 1. Zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
 2. Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

Kata: Pinian III

Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 25

Samoobrona:
 • Uwalnianie z obchwytów tyłem

Kumite: : Ju-kumite 7 x 60s


PAS ZIELONY 4 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
    Ido-geiko: (poruszanie)
 1. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
 2. Łączenie kilku pozycji z technikami np.;
  - kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
  - zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

Kata: Pinian IV

Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30

Samoobrona: Uwalnianie z obchwytów przodem 

Kumite: Ju-kumite 8 x 60s 


PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
 1. Poruszanie w pozycjach ura, kaiten z technikami w pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi

Kata: Gekisai Sho (wykonane na tempa)

Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30

Samoobrona: Uwalnianie z duszenia 

Kumite: Ju-kumite 8 x 60s 


PAS BRĄZOWY 2 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
 1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
 2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

Kata: Pinian V

Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 45, wznosy tułowia leżąc x 45, przysiady z wyskokiem x 45, ugięcia ramion (pompki) x 40
Samoobrona: Uwalnianie z trzymań poprzez wykonanie rzutów

Kumite:
Ju-kumite 10 x 60s, walki na zasadach K-1 3 x 60s
 

PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1 KYU 

Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
Technika:
 1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie
 2. umiejętność wykonania technik kopnięć w wyskoku tobi-geri: hiza-geri, mae-geri, yoko-geri, ushiro-geri
 3. umiejętność obrony poprzez podcięcia i rzuty przed kopnięciami
Samoobrona: uwalnianie z trzymań za głowę i kark
 
Kata:  Gekisai-sho (wykonane samodzielnie)

Sprawność fizyczna:
 • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 40

 

Kumite: Ju-kumite 10 x 60s, walki na zasadach K-1 5 x 60s 

V. STOPNIE SZKOLENIOWE MISTRZOWSKIE

 1. Osoba zdająca na stopień mistrzowski Idan kyokushin karate musi spełnić następujące warunki:
  • ukończone 18 lat
  • stopień szkoleniowy 1kyu
  • min. 5 letni staż w kyokushin karate
  • opanowała wymogi techniczne
  • angażuje się w rozwój swojego Dojo i organizacji Kyokushin Kenbukai
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu


 2. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IIdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 21 lat
  • stopień szkoleniowy 1dan
  • min. 7 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu min 2 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • angażuje się w rozwój swojego Dojo i organizacji Kyokushin Kenbukai
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu


 3. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IIIdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 25 lat
  • stopień szkoleniowy 2dan
  • min. 10 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu 3 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • prowadzi własne Dojo lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo macierzystym
  • w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushin Kenbukai
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu


 4. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IVdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 30 lat
  • stopień szkoleniowy 3dan
  • min. 15 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu 4 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • prowadzi własne Dojo lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo macierzystym
  • wychowała mistrza posiadającego czarny pas
  • w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushin Kenbukai
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • pisemna opinia macierzystego klubu potwierdzona przez PFKK


 5. Wymogi dotyczące osób zdających na 5dan i wyżej leżą w gestii Światowej Organizacji, z którą współpracuje PFKK.  

 6. Egzamin weryfikacyjny na stopnie mistrzowskie przeprowadza komisja egzaminacyjna na wniosek egzaminowanego. Podchodzący do egzaminu weryfikacyjnego na stopnie mistrzowskie musi spełnić następujące warunki:
  • mieć ukończone odpowiednią ilość lat według wyższych wymagań
  • min. roczny staż w kyokushin karate
  • udokumentowany staż w sztukach walki oraz posiadany stopień szkoleniowy
  • pisemną opinię macierzystego klubu potwierdzoną przez PFKK
 7. Wymogi egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie

  Czarne pasy: 
  • Opanowanie zakresu technicznego na stopnie szkoleniowe kyu
  • Znajomość nazewnictwa i zastosowania technik z zakresu stopni uczniowskich oraz zastosowanych w kata
  • Znajomość kata bunkai
  • Znajomość ura-waza w tym obronę przed przeciwnikiem uzbrojonym i kilkoma napastnikami

  • Umiejętność prowadzenia walki w pełnym kontakcie w tym z uderzeniami na głowę na zasadach K-1


  SHODAN:
  1. Kata: Pinian I-V, Gekisai-sho, Saiha
  2. Ju-Kumite: 10 x 60s,  walki na zasadach K-1 5 x 60

  NIDAN:
  1. Kata: Naifanchin
  2. Kata z kijem – Oshiro no kon
  3. Ju-Kumite: 12 x 60s,  walki na zasadach K-1 5 x 60s

  SANDAN:
  1. Kata: Sanchin, Tensho
  2. Kata z kijem – Oshiro no kon
  3. Ju-Kumite: 15 x 60s,  walki na zasadach K-1 5 x 60s

  YONDAN:
  1. Kata: Seienchin, Kanku
  2. Kata z kijem – Oshiro no kon
  3. Ju-Kumite: 20 x 60s,  walki na zasadach K-1 5 x 60s