Regulamin sportowy

§1
ZASADY OGÓLNE

Polska Federacja Kyokushin Karate organizuje zawody w kategorii KUMITE i KATA.
Rodzaje zawodów karate Kyokushin organizowane bezpośrednio lub pośrednio przez PFKK:
 1. Regionalne, okręgowe i ogólnopolskie turnieje juniorów młodszych, juniorów, U-22, seniorów oraz seniorów starszych w konkurencjach kumite i kata.
 2. Puchar Polski seniorek i seniorów, U-21 w konkurencji kumite i kata.
 3. Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, juniorów, U-21, seniorów i seniorów starszych w konkurencjach kumite i kata.
 4. Międzynarodowe turnieje we wszystkich kategoriach w konkurencji kumite i kata.
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki spełniający następujące warunki:
 1. posiadają aktualne badania lekarskie,
 2. posiadają odpowiedni stopień szkoleniowy i staż treningowy,
 3. posiadają odpowiednie licencje swoich związków,
 4. zawodnicy i zawodniczki PFKK powinni posiadać obowiązkowo tzw. Budo Pass.
 5. w Mistrzostwach Polski PFKK prawo startu mają obywatele polscy. Za zgodą Sędziego Głównego w Mistrzostwach Polski PFKK mogą wziąć udział obywatele innych państw trenujących w klubach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§2
RODZAJE ZAWODÓW

Polska Federacja Kyokushin Karate w sposób bezpośredni lub pośredni organizuje na terenie kraju n/w zawody w kumite wagowe, kumite open, kata:

 1. Mistrzostwa Polski PFKK:
 • Mistrzostwa Polski Seniorów,
 • Mistrzostwa Polski Juniorów,
 • Wymienione powyżej imprezy mogą być łączone.
   2. Mistrzostwa Regionów:
 • Mistrzostwa Polski Północnej,
 • Mistrzostwa Polski Centralnej,
 • Mistrzostwa Polski Południowej, 

3. Mistrzostwa Województw, inne turnieje karate i sportów walki.

 

W w/w zawodach może startować dowolna liczba zawodników, jeżeli regulamin zawodów nie stanowi inaczej.

W celu realizacji zawodów PFKK może współpracować z innymi organizacjami, związkami, stowarzyszeniami karate oraz innych sztuk i sportów walki i za porozumieniem stron federacja może nadawać wspólne uzgodnione tytuły dla zwycięzców. 


§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy spełniający następujące warunki:

 1. Są członkami PFKK i posiadają poprawnie wypełniony Budo Pass. 
 2. Są członkami innych związków, stowarzyszeń karate oraz innych sztuk i sportów walki i posiadają odpowiednie zaświadczenia ze swoich klubów o stopniu i stażu treningowym potwierdzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej. 
 3. Posiadają odpowiedni stopień:
 • Startując w Mistrzostwach Polski PFKK: 
  • seniorzy, seniorzy starsi, U-21 minimum 6 kyu (dotyczy kumite i kata)
  • juniorzy minimum 8 kyu (dotyczy kumite i kata) 
 • Startując w zawodach regionalnych:
  • seniorzy, seniorzy starsi, U-21 minimum 8kyu (dotyczy kumite i kata)
  • juniorzy minimum 8kyu (dotyczy kumite), 10kyu (dotyczy kata) 
     4. Wiek zawodnika zgodny jest z §4, a waga zawodnika z §5. 
     5. Posiadają adnotację lekarską potwierdzającą dobry stan zdrowia w Budo Pasie lub innym dokumencie. 
     6. Posiadają dowód osobisty - osoby pełnoletnie 
     7. Niepełnoletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach kumite. 
     8. Zostali zgłoszeni przez klub i opłacili wpisowe - startowe. 
     9. Zostali pozytywnie zweryfikowani przez Komisję Sędziowską Weryfikacyjną 

   10. Posiadają białe karate-gi i pas zgodny z posiadanym stopniem kyu lub dan wpisanym wBudo-Pass. 

   11. Startujący w kumite posiadają obowiązkowe ochraniacze zgodnie z przyjętymi standardamiPFKK zgodnie z §10

 

Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej konkurencji kumite i jednej konkurencji kata.  

 

Zawodnicy powinni być zgłoszeni do zawodów nie później niż 10 dni przed planowanymi zawodami rangi mistrzostw lub 5 dni przed turniejami okręgowymi i klubowymi. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu dołączonym do komunikatu zawodów. 

§4
KATEGORIE WIEKOWE 

 

Na Mistrzostwach Polski organizowanych przez PFKK obowiązują n/w kategorie wiekowe:

 1. kategorie JUNIOR według grup roczników (obowiązuje rok urodzenia i dwa roczniki):
 • 11-12lat, 13-14lat, 15-16lat, 17-18lat.
      2. kategorie SENIOR zawodnicy pełnoletni, którzy ukończyli 18lat (decyduje data urodzenia).
      3. kategorie SENIOR STARSZY zawodnicy, którzy mają ukończone 35 lat (decyduje data urodzenia), a o górnej granicy wieku decyduje sędzia główny zawodów. 
      4. Kategoria U-21 zawodnicy w wieku 18-22lata (decyduje data urodzenia)

 

JUNIORZY nie mogą rywalizować z zawodnikami ze starszych grup wiekowych w konkurencji kumite. 

Warunkiem rozegrania kategorii jest minimum 3 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników o łączeniu i rozegraniu kategorii decyduje sędzia główny i kierownik zawodów. 

W Mistrzostwach Regionów i innych turniejach istnieje możliwość rozegrania kategorii młodszych np. 9-10lat za porozumieniem z Komisją Sędziowską federacji.

W Mistrzostwach Regionów istnieje możliwość rozegrania innych kategorii wiekowych obejmujących tylko dwa roczniki za porozumieniem z Komisją Sędziowską federacji.

 

§5
KATEGORIE WAGOWE 

 

Na Mistrzostwach Polski organizowanych przez PFKK obowiązują n/w kategorie wagowe kumite:

 1. Kategorie wagowe dla juniorów:
  Chłopcy juniorzy: 
  • 11-12lat: -37kg, -45kg, -55kg, +55kg
  • 13-14lat: -50kg, -57kg, -65kg, +65kg
  • 15-16lat: -60kg, -67kg, -75kg, +75kg
  • 17-18lat: -65kg, -75kg, -85kg, +85kg

Dziewczęta juniorki: 

  • 11-12lat: -40kg, -45kg, -57kg, +57kg
  • 13-14lat: -45kg, -55kg, -65kg, +65kg
  • 15-16lat: -55kg, -65kg, +65kg
  • 17-18lat: -55kg, -65kg, +65kg
      2. Kategorie wagowe dla seniorów:
             Mężczyźni: 
  • -70kg, -80kg, -90kg, +90kg 

            Kobiety: 

  • -55kg, -65kg, +65kg 
      3. Kategorie wagowe seniorów starszych: 
  • -80 kg, +80kg 
      4. Kategoria open bez limitu wagowego. 
      5. Kategorie wagowe U-21:

          Mężczyźni:

  • -65kg, -75kg, -85kg, +85kg

          Kobiety:

  • -55kg, -60kg, -65kg, +65kg

 

Na zawodach rangi Mistrzostw Polski PFKK nie ma tolerancji wagowej.

Możliwe są zmiany kategorii wagowych wynikające z liczby zgłoszonych zawodników, znacznych różnic wagowych, braku zgłoszeń w kategorii – decyduje o tym zarząd federacji w porozumieniu z organizatorem przed rozegraniem turnieju. 

Informację o zmianach należy podać najpóźniej do akceptacji podczas spotkania z kierownikami drużyn w przeddzień zawodów.

W Mistrzostwach Regionów istnieje możliwość ograniczenia ilości wag bądź ich zmian za porozumieniem z Komisją Sędziowską federacji.

 

§6
WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

 

 1. Rejestrację zawodników startujących w Mistrzostwach Polski PFKK oraz sprawy formalne i organizacyjne dokonuje się dzień przed zawodami w wyznaczonym miejscu i czasie.
 2. Stawienie się zawodnika startującego w kumite przed Komisją Weryfikacyjną jest OBOWIĄZKOWE.
 3. Weryfikacji zawodników dokonuje Komisja Sędziowska w min. 2 osobowym składzie.
 4. Ważenia dokonuje się na wadze dziesiętnej lub elektronicznej. Zawodnik może być kilkakrotnie ważony. 
 5. Zawodnik w czasie weryfikacji powinien posiadać:
 • prawidłowo wypełniony Budo Pas PFKK w którym zaznaczona jest aktualna licencja, przynależność klubowa, aktualny stopień w karate,
 • jeżeli zawodnik startujący jest z innej organizacji niż PFKK powinien posiadać Budo Pas organizacyjny lub inny dokument potwierdzający tożsamości przynależność klubową,
 • dokument z adnotacją od dobrym stanie zdrowia potwierdzoną przez lekarza w Karcie Zdrowia Sportowca lub Budo Pasie lub Książeczce Zdrowia Sportowca,
 • wypełnioną prawidłowo Kartę Startową Zawodnika,
      6. Przy weryfikacji zawodników obecny jest Kierownik Ekipy, który ma prawo sprawdzić zapiski Komisji. 
      7. Komisja Sędziowska odnotowuje na formularzu wyniki wagi i inne informacje. 
      8. Formularz Karty Startowej powinien zawierać: 
  • nazwę i miejsce zawodów, 
  • nazwisko i imię, datę urodzenia zawodnika,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę prawnych opiekunów na udział w zawodach,
  • kategorię wiekową, wagową,
  • wynik ważenia,
  • przynależność klubową, organizacyjną, podpis kierownika klubu
  • podpisy komisji weryfikującej

 

§7
LOSOWANIE

 

 1. Ustawienie walk zawodników i kolejność startów dokonuje Komisja Losująca w przeddzień zawodów.
 2. Komisja sporządza protokół i listy walk tzw. drabinki oraz tabele kata w dwóch egzemplarzach  i przekazuje je Sekretarzowi Zawodów. Jeden egzemplarz otrzymuje sekretariat zawodów, drugi przeznaczony jest do otwartej prezentacji.
 3. Komisja może wykorzystać do pomocy program komputerowy. 
 4. Zawodnicy z czołowych lokat z ostatnich mistrzostw powinni być rozstawieni, w dalszej kolejności zawodnicy: z mistrzostw regionu, tego samego klubu, zawodnicy z innych organizacji.
 5. Przed rozpoczęciem zawodów Kierownicy Ekip mają prawo do wglądu w listy i tabele startowe w wyznaczonym miejscu i czasie.
 

§8
CZAS WALKI

 

 1. JUNIORZY do 14lat: 1,5min + ew. 1min dogrywki. 
 2. JUNIORZY do 16lat: 2min + ew. 1min dogrywki. 
 3. JUNIORZY do 18lat i U-22: 2min + ew. 2min dogrywki. 
 4. SENIORZY: 2min + ew. 2 min dogrywki, od 1/8 następnie decyduje różnica wagi, ilość złamanych desek + ostateczne 2 min walki.
 5. SENIORZY STARSI: 2 min. + 1 min. dogrywki.
 

§9
ORGANIZACJA ZAWODÓW

 

 1. KOMUNIKAT ZAWODÓW.
  • komunikaty Mistrzostw Polski zatwierdza zarząd PFKK 
  • komunikat powinien być zamieszczony na stronie PFKK lub wysłany do klubów najpóźniej 30 dni przed planowanymi zawodami. 

           Komunikat organizacyjny zawodów powinien zawierać:

  • termin i miejsce zawodów, 
  • nazwę organizatora i współorganizatorów, 
  • adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail, 
  • informację dotyczącą wysokości wpisowego,
  • planowanych nagród dla najlepszych w zawodników,
  • miejsce i termin (czas) weryfikacji zawodników,
  • miejsce i termin spotkania kierowników ekip, sędziów itp. 
  • orientacyjny plan minutowy zawodów, 
  • opis rozgrywanych konkurencji, 
  • formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać: 
   • nazwę klubu i nazwisko osoby zgłaszającej zawodnika, 
   • konkurencje i kategorie,  
   • nazwisko i imię zawodnika, 
   • nazwisko i imię kierownika ekipy lub trenera, 
   • zgłoszenie powinno być przesłane pocztą elektroniczną,  
   • informację o możliwości rezerwacji noclegów z ceną (kilka propozycji). 
       2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
 • powinien spełnić wszystkie warunki organizacyjne imprezy zawarte w komunikacie zawodów, 
 • przygotować pomieszczenie lub miejsce z wagą lekarską dla komisji sędziowskiej w celu weryfikacji dokumentów i wagi zawodników,
 • organizator ma obowiązek ubezpieczyć zawody OC i przedstawić stosowne dokumenty kierownikowi zawodów, 
 • organizator powinien zapewnić sędziemu głównemu nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu,
 • organizator powinien zapewnić sędziom: pokój sędziowski, miejsce w hali zawodów, posiłek,  
 • w trakcie zawodów organizator powinien: 
  • zapewnić obecność w czasie trwania zawodów obsługi medycznej, 
  • zapewnić bezpieczeństwo w spokojnym przeprowadzeniu imprezy sportowej,
  • przygotować i oznaczyć miejsca rozgrywania poszczególnych konkurencji zgodnie z przepisami, 
  • zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia konkurencji zgodnie z przepisami tj. np. mata, chorągiewki, tabliczki oceny kata, szarfy, ochraniacze korpusu i kaski, gong lub inny sygnalizator dźwiękowy, zegary do odliczania czasu walki, woreczki, krzesełka i stoliki dla sędziów, 
  • przygotować miejsce na sekretariat zawodów w bezpiecznej odległości od widowni i miejsca rozegrania poszczególnych konkurencji, oraz dostarczyć niezbędne materiały biurowe w tym informacyjne,
  • zabezpieczyć odpowiednie warunki socjalne dla zawodników tj. szatnie i toalety, 
  • przygotować miejsca dla widowni w bezpiecznej odległości od miejsca rozgrywania konkurencji i sekretariatu zawodów. 

 

          3. KIEROWNIK ZAWODÓW:
  • sprawuje merytoryczną kontrolę nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
  • wyznacza skład Komisji Sędziowskiej weryfikującej zawodników przed zawodami oraz skład Komisji Losującej, 
  • po zapoznaniu się z protokołem Komisji Sędziowskiej weryfikującej ostatecznie podejmuje decyzję o starcie w zawodach, 
  • współpracuje z organizatorem zawodów i sędzią głównym, 
  • nadzoruje pracę sekretariatu, spikera i służby medycznej, 
  • po uzgodnieniu z Sędzią Głównym może wycofać sędziego z zawodów za naruszenie regulaminu, 
  • przyjmuje protesty, 
  • po zawodach sporządza sprawozdanie i komunikat końcowy zawodów, 
  • funkcję kierownika zawodów może pełnić SĘDZIA GŁÓWNY, 
  • kierownikiem zawodów nie może być trener lub kierownik ekipy 
          4. SĘDZIA GŁÓWNY:
  • wraz z całym zespołem sędziowskim w sprawach organizacyjnych podlega kierownikowi zawodów, 
  • odpowiada za prawidłowe sędziowanie zawodów a w sprawach spornych podejmuje ostateczną decyzję, 
  • wyznacza składy sędziowskie i sędziów maty oraz sędziów pomocniczych, 
  • jest cały czas obecny w trakcie trwania zawodów, 
  • podejmuje decyzję o usunięciu sędziego z maty, 
  • podejmuje decyzję dotyczącą powtórzenia walki lub wykonaniu kata,
  • po zawodach sporządza protokół z oceną pracy sędziów, 
  • sędzią głównym powinna być osoba z dużym doświadczeniem sędziowskim oraz z wysokim stopniem dan, 
  • w zawodach regionalnych i klubowych obowiązują te same zasady. 
         5. SĘDZIA ZAWODÓW
  • sędzią zawodów może zostać osoba posiadająca kilkuletni staż w karate i ukończone odpowiednie kursy sędziowskie, organizowane przez PFKK
  • sędzia nie może pełnić podczas zawodów roli trenera lub sekundanta, 
  • w sprawach sędziowskich podlega Sędziemu Głównemu zawodów, 
  • odpowiada za prawidłową ocenę sędziowanej konkurencji, 
  • pracuje w zespole wyznaczonym i zatwierdzonym przez Sędziego Głównego. 
         6. SŁUŻBA MEDYCZNA ZAWODÓW
  • W skład służby medycznej zawodów wchodzić może odpowiednio przeszkolony lekarz lub ratownicy medyczni, 
  • Lekarz zawodów może zbadać zawodników przed rozpoczęciem zawodów i sprawdzić zdolność do udziału w turnieju pod względem medycznym, 
  • Przedstawiciel służby medycznej jest obecny na sali gdzie trwają zawody w wyznaczonym miejscu z łatwym dostępem do maty, 
  • W razie kontuzji odniesionej przez zawodnika decyzję o dalszej jego zdolności do walki podejmuje przedstawiciel służby medycznej w ciągu 2 min. i jego decyzja jest ostateczna. 
       7. SEKRETARIAT ZAWODÓW:
 • sekretariat zawodów odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie zawodów zgodnie z harmonogramem oraz prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji, 
 • w skład sekretariatu wchodzą następujące osoby współpracujące ze sobą: 
  • kierownik zawodów 
  • sędzia główny 
  • organizator zawodów 
  • sekretarz główny, sekretarze pomocniczy w zależności od potrzeb 
  • spiker zawodów 
  • inne osoby pomocnicze w zależności od potrzeb (np. obsługa komputerowa, tłumacz języka obcego itp.) 
  • sekretarz zawodów prowadzi niezbędne dokumenty związane z konkurencjami w trakcie zawodów (tabele konkurencji kata i drabinki kumite), 
  • spiker zawodów przekazuje niezbędne informacje dla publiczności i zawodników związane z imprezą, 
  • możliwe jest łączenie funkcji sekretarza i spikera zawodów
         8. KOMISJA SĘDZIOWSKA I KOMISJA LOSUJĄCA:
  • zakres działania w/w komisji określa §6 i §7 
  • decyzją kierownika zawodów możliwe jest łączenie pracy tych dwóch komisji
 

§10

OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA I KUMITE

 

 1. KATA:
 • zawodnicy wykonują kata wskazane w regulaminie zawodów,
 • konkurencja kata może być rozegrana w formule pokazowej - punktowej lub przez porównanie – ocena przez wskazanie chorągiewkami,
 • Konkurencja kata w formule pokazowej – ocena punktami:
  • wykonanie form kata powinno odbyć się według przyjętych standardów,
  • zawodnik przed wejściem na matę powinien wykonać ukłon jak przy wejściu do dojo, staje w pozycji fudo-dachi i przed wykonaniem kata powinien głośno powiedzieć nazwę kata, które ma wykonać, po podniesieniu prawej ręki przez sędziego maty zawodnik wykonuje wskazane kata, po zakończeniu przyjmuje pozycję fudo-dachi i czeka na werdykt, po ocenie wykonuje ukłon i schodzi z maty robiąc ukłon jak przy wychodzeniu z dojo,
  • w pierwszej kolejności ocenie podlega technika, w dalszej tempo, dynamika, interpretacja, zrozumienie, ogólna postawa zawodnika itd.. 
  • jeżeli zawodnik w trakcie wykonania kata pomyli nazwę formy, nie wykona techniki zawartej w kata, bądź wykona inną technikę niż zawartą w kata – otrzymuje zero punktów,
  • jeżeli zawodnik wykona technikę na niewłaściwą strefę otrzymuje minus dwa punkty w ocenie końcowej,
  • podczas dużej rozbieżności punktowej w ocenie sędziów – konieczne jest przerwanie oceny i zwołanie narady w celu wyjaśnienia przyczyn takiej rozbieżności i ustalenia prawidłowego werdyktu,
  • kiedy zawodnik podczas wykonania kata popełnia dużą ilość błędów, kiedy sędzia boczny zgłosi potrzebę konsultacji – możliwa jest narada sędziów,
  • jeżeli zawodnik po wykonaniu kata lub po zejściu z maty zachowuje się niestosownie – sędzia maty może ukarać zawodnika naganą –genten – co wpłynie na ocenę zawodnika podczas podliczenia punktów (tzw ocena postawy zawodnika) 
 • Konkurencja kata przez porównanie – ocena przez wskazanie chorągiewkami:
  • zawodnicy wychodzą na matę razem oznaczeni jak przy wyjściu do kumite, AKA staje po stronie prawej sędziego maty a SHIRO po lewej, przyjmując postawę fudo-dachi,
  • na sygnał sędziego maty razem wykonują to samo kata według przyjętego regulaminu, po zakończeniu przyjmują postawę fudo-dachi i czekają na werdykt sędziów,
  • jeżeli zawodnik po wykonaniu kata lub po zejściu z maty zachowuje się niestosownie – sędzia maty może ukarać zawodnika ostrzeżeniem – genten – co może spowodować dyskwalifikację zawodnika 
  • przy porównaniu każdy z każdym w protokole powinny znaleźć się zapiski dotyczące punktacji – czyli ilości chorągiewek wskazujących na zawodnika co może mieć znaczenie przy wyłonieniu zwycięzcy całej kategorii lub grupy. 
       2. KUMITE:
 • walki sportowe odbywają się w formule pełno kontaktowej zgodnie z regułami kyokushin karate,
 • zawodnik oznaczony szarfą czerwoną AKA staje po prawej stronie sędziego maty a sędziowie boczni ustawiają chorągiewki czerwone w jego kierunku i energicznymi ruchami wskazują jednocześnie dając sygnał dźwiękowy gwizdkiem wszystkie sytuacje wymagające oceny bądź wskazania, (SHIRO – odwrotnie w stosunku do AKA) 
 • jeżeli zawodnik wygra walkę na punkty ale nie stawi się do kolejnego pojedynku to przegrany może walczyć dalej o ile wyrazi na to zgodę oraz kierownik ekipy,
 • podczas walk juniorów wszystkie wytrącenia z równowagi wykonane prawidłową techniką mogą być oceniane na WAZARI, jeżeli po 3 sekundach zawodnik nie podejmuje walki przyznaje się punkt IPPON, który kończy pojedynek,
 • przy walkach każdy z każdym w protokole powinny znaleźć się zapiski dotyczące punktacji – czyli ilości chorągiewek wskazujących na zawodnika co może mieć znaczenie przy wyłonieniu zwycięzcy całej kategorii lub grupy.

 

       3. TECHNIKI UŻYWANE W WALCE SPORTOWEJ:
 • w walce sportowej w turniejach PFKK mogą być używane wszystkie technik zgodnie ze standardami kyokushin karate z wyjątkami dotyczącymi grup wiekowych:
  • ograniczenia w kategoriach wiekowych 11-12lat, 13-14lat, 15-16lat: 
   • techniki na strefę gedan – mogą być zadawane zadawane nogą lub pięścią osłoniętą przez ochraniacz,
   • techniki na strefę chudan – mogą być zadawane wszystkie kopnięcia, mogą być zadawane uderzenia tylko osłoniętą częścią pięści, 
   • techniki na strefę jodan – mogą być zadawane kopnięcia stopą po łuku,
  • ograniczenia w kategorii wiekowej 17-18lat obowiązują techniki jak u seniorów z wykluczeniem kopnięć frontalnych na strefę jodan, 
  • podczas rozgrywania Mistrzostw Regionu i innych turniejów mogą być wprowadzone dodatkowe ograniczenia stosowania technik w celu zwiększenia bezpieczeństwa zawodników. 

 

       4. OCHRANIACZE UŻYWANE W WALCE SPORTOWEJ:
 • podczas rozgrywania Mistrzostw Polski PFKK obowiązują n/w ochraniacze:
  • w kategorii 11-12lat, 13-14lat obowiązują ochraniacze osobiste, ochraniacz goleń/stopa i ochraniacz pięści z materiału (standard karate), kask z kratą,
  • w kategorii 15-16lat,  obowiązują ochraniacze osobiste, ochraniacz goleń/stopa i ochraniacz pięści z materiału (standard karate), kask bez kraty
  • w kategorii 17-18lat obowiązują ochraniacze osobiste, ochraniacz goleń/stopa, kask bez kraty,
  • w kategorii U-22 i senior obowiązują ochraniacze osobiste, kobiety ochraniacze goleń/stopa (standard karate),
  • w kategorii senior starszy obowiązują ochraniacze osobiste, ochraniacze goleń/stopa,
 • podczas rozgrywania Mistrzostw Regionu i innych turniejów można stosować dodatkowe ochraniacze w celu zwiększenia bezpieczeństwa zawodników,
 • podczas rozgrywania w turniejach konkurencji 9-10lat obowiązują ochraniacze jak dla kategorii 11-12lat plus ochraniacze korpusu, zakres technik tj. dla kategorii 11-12lat
 

§11
NAGRODY I KARY

 

 1. Na zawodach przyznaje się obowiązkowo następujące nagrody: 
  • Mistrzostwa Polski: 
   • wyróżnienia indywidualne: medal + dyplom za miejsca 1-3, dyplom za miejsce 4 
   • wyróżnienia dla najlepszej drużyny: puchar (lub inna pamiątka) + dyplom za miejsca 1-3
  • Mistrzostwa Regionu:
   • wyróżnienia indywidualne: medal lub puchar + dyplom za miejsca 1-3, dyplom za miejsce 4 
   • wyróżnienia dla najlepszej drużyny: puchar (lub inna pamiątka) + dyplom z miejsca 1-3
  • Turnieje ogólnopolskie - medal lub puchar + dyplom za miejsca 1-3 
  • Turnieje lokalne i międzyklubowe - dyplomy za miejsca 1-3 
  • organizator może dodatkowo przyznać puchar, statuetki, pamiątkowe tabliczki itp, nagrody rzeczowe lub pieniężne 
  • organizator za porozumieniem z sędziom głównym decyduje o dodatkowych wyróżnieniach takich jak:
   • najlepszy zawodnik 
   • najlepszy technik 
   • za ducha walki 
   • najlepszy w teście tameshiwari 
   • najlepsza drużyna

 

2. Oznaczenia nagród – wyróżnień: 

 • Medal, puchar, statuetka, tabliczka itp. powinny zawierać:
  • nazwę, datę, miejsce imprezy sportowej, 
  • nazwę konkurencji np. kata juniorów, kumite seniorów, najlepsza drużyna mistrzostw itd.
 • Dyplom powinien zawierać: 
  • nazwę, datę i miejsce imprezy sportowej, 
  • imię i nazwisko wyróżnionego zawodnika, 
  • nazwę konkurencji z określeniem kategorii wiekowej i wagowej, 
  • nazwę, pieczęć i podpis organizatora, 
  • imię, nazwisko i podpis sędziego głównego.

 

3. Kierownik zawodów ma prawo ukarać ekipę karą pieniężną za :

 • nie zgłoszenie rezygnacji zawodnika z zawodów – 1x wpisowe,
 • nieusprawiedliwione niestawienie się zawodnika do walki - 5x wpisowe, 
 • nieobecność zawodników na ceremonii otwarcia, zamknięcia, dekoracji zawodów - 3x wpisowe od zawodnika, 
 • za nie sportowe zachowanie zawodników i innych członków ekipy - 10x wpisowe 

Nie uiszczenie w/w kar może być powodem nie dopuszczenia ekipy do następnych zawodów niezależnie od rangi.

 

§12
Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje Kierownik Zawodów, a w sprawach sędziowskich Sędzia Główny. 
 2. Podczas trwania zawodów przy tatami lub planszach rozgrywania konkurencji i płycie hali mogą przebywać: sędziowie, kierownicy ekip, zgłoszeni opiekunowie ekip (sekundanci), zawodnicy, osoby pomagające w organizacji zawodów wyznaczone przez organizatora, zaproszeni goście. Kibice, rodzice, sympatycy mogę przebywać jedynie w części wyznaczonej przez organizatora.
 3. Po zakończeniu zawodów Kierownik Zawodów sporządza sprawozdanie i komunikat końcowy. 
 4. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza sprawozdanie dotyczące pracy sędziów, które powinno zawierać spis sędziów oraz ekip sędziowskich i ich ocenę pracy. 
 • Sprawozdanie powinno być oceną zawodów pod względem organizacyjnym i pracy sędziów. Do sprawozdania powinien być dołączony komunikat końcowy. 
 • Komunikat końcowy powinien zawierać:
  • nazwę imprezy sportowej, miejsce i datę jej rozegrania
  • nazwę organizatora i współorganizatorów
  • kolejność zajętych miejsc przez zawodników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach, 
  • wyróżnionych zawodników, najlepsze drużyny zawodów
  • ilość zawodników ogółem, ilość klubów biorących udział w zawodach
  • imię i nazwisko sędziego głównego, kierownika zawodów itd.